มก.กพส. ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส

S 8470711 0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินโครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) ประจำประเทศไทย และเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ณ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) Institut de Geographie: Uni. Paris1 PANTHEON-SORBONNE และ Agricultural Research for the Sustainable Development (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และนางสาวกนกวรรณ เล้าอรุณ หัวหน้างานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย การศึกษาดูงานหน่วยวิจัยด้านนิเวศเกษตร การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยทางด้านการเกษตรนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2567 ณ ประเทศฝรั่งเศส