ข่าวการศึกษา

Ph.D.67.png

โปสเตอรรบสมคร ป.เอก ภาคพเศษ

 

ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Doctor of Philosophy Program in Service Innovation and Intercultural Communication Ph.D. (Service Innovation and Intercultural Communication)

 • เรียน วันเสาร์-อาทิตย์
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 384,400 บาท สามารถจบได้ภายใน 3 ปี ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของนิสิต
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2567
 • โครงสร้างหลักสูตร https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-66-p-n-xh01-kps/
 • เอกสารและรายละเอียดการสมัคร https://kasets.art/T0aYFL
 • คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง
 2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ ขอผ่อนผันผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสามารถเข้าเป็นนิสิตทดลองเรียน หลังจากผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็น “นิสิตทดลองเรียน” โดยขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ ภายใน 1 ปี นับจากวันเปิด ภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะหมดสภาพนิสิต

***หมายเหตุ: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริหารธุรกิจ การตลาด การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ

 • หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชาโทร 065-713-8731 ในเวลาราชการ หรือ เพจเฟซบุ๊ก “หลักสูตร โท-เอก สาขานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” https://www.facebook.com/Graduate.School.of.Hospitality หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ อาจารย์ดูและใกล้ชิด ชีวิตมีหวัง
M.A.67.png

P.T 67

ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม), ศศ.ม. (นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) Master of Arts (Service Innovation and Intercultural Communication),

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 162,250 บาท สามารถจบได้ภายใน 2 ปี ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของนิสิต
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 19 เมษายน 2567

ดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรได้ที่นี่: https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-66-m-n-xh01-kps/

 • เอกสารและรายละเอียดการสมัคร: https://kasets.art/T0aYFL
 • คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง
 2. ผู้สมัครประเภทที่ 1 (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัรับสมัครติปริญญา ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อม วัน เดือน ปี ที่สำเร็จการศึกษา
 3. ผู้สมัครประเภทที่ 2 (กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้าย) จากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง
 4. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***หมายเหตุ: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริหารธุรกิจ การตลาด การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ

 • หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา โทร 065-713-8731 ในเวลาราชการ หรือ เพจเฟซบุ๊ก “หลักสูตร โท-เอก สาขานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” เพจเฟศบุ๊ค https://www.facebook.com/Graduate.School.of.Hospitality หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ อาจารย์ดูและใกล้ชิด ชีวิตมีหวัง