ข่าวนิสิต

a96787411636363-t.jpg

a96787411636363 b

การส่งเอกสารคำร้องด้านการศึกษา
ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563- 3 มกราคม 2564

ขั้นตอนดำเนินการ

  1. สแกนเอกสารคำร้องที่ผ่านความเห็นชอบ ของ อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี
    • กรณีเพิ่ม ถอน รายวิชาล่าช้า ต้องแนบ KU 3 ที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา
  2. ส่งเอกสารที่ E- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องที่ไม่สมบูรณ์ทุกกรณี
กองบริหารการศึกษา

speak.jpg
  • 1
  • 2