การฝึกอบรม/สัมนาฯ

a064101674.jpg

สมัครด่วนอบรมฟรี !!! รับจำนวนจำกัด“โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับใบประกาศนียบัตรและสะสมหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4, ID line Aodkps หรือ www.cit.kps.ku.ac.th 

คุณสมบัติและข้อกำหนดของนิสิตผู้เข้าฝึกอบรม ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องจากเป็นการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัด ดังนั้นนิสิตที่ สมัครก่อนจะมีสิทธิ์เข้าอบรมก่อนตามจำนวนที่โครงการระบุ นิสิตเลือกอบรมหลักสูตรตามความต้องการได้มากกว่า 1 หลักสูตร นิสิตเข้าอบรมในหลักสูตร ฯ ต่ำกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนชั่วโมงที่อบรมจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถตามจำนวนชั่วโมงที่นิสิตเข้ารับการอบรม หากนิสิตต้องการสละสิทธิ์ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ไม่นับวันหยุดราชการ ถ้าไม่แจ้งชื่อสละสิทธิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศขอพิจารณาการรับเขาอบรมของนิสิตในครั้งต่อไป สมัครได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4 รายละเอียดหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรม การใช้งานแผ่นงานและตาราง การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน การใช้งานสูตรและฟังก์ชันพื้นฐาน การเชื่อมโยง cell ใน worksheet และ Workbook การใช้งานฟังก์ชันโดยกำหนดเงื่อนไขและฟังก์ชันขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ Pivot Table และ Pivot chart การจัดการฐานข้อมูลด้วย Ms Excel การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security) การกำหนดรายละเอียดเพื่อใช้ในการสั่งพิมพ์ Workshop กราฟิกดีไซน์ Digital Art & Graphic Design (Photoshop และ Illustrator) (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร : ความรู้พื้นฐานด้าน Digital Art & Graphic Design พื้นฐานรูปภาพในงานกราฟิก (Pixel, Resolution, Vector, Raster) ทฤษฎีสี และการประยุกต์ใช้กับงานกราฟิก Artwork กับการวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ระหว่างโปรแกรม Photoshop cc 2017 และ Illustrator cc 2017 การจัดการไฟล์ (New , Open , Close) เครื่องมือการเลือก การวาดรูปทรง และวาดเส้นอิสระ (Pen tool, brush, line, 3D) การจัดการกับวัตถุหรือแก้ไขวัตถุ เส้น หรือรูปทรงต่างๆ (Selection tool, Group/Ungroup, Transform, Pathfinder, Align, Arrange) การพิมพ์ข้อความและการจัดรูปแบบ (Character , Paragraph) การใส่สี (color, fill, gradient) การ Save ไฟล์งานแบบต่าง ๆ (Ai , Jpg, PDF) Workshop Adobe Photoshop และ Illustrator CC 2017 การตกแต่งภาพ การวาดการ์ตูน ออกแบบนามบัตร ออกแบบโลโก้ ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์/ป้ายแบนเนอร์ การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro และเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสื่อวีดีโอ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere) การเผยแพร่สื่อวีดีโอ วิธีการทำเป็น (VCD,DVD) Workshop การทำตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ (online marketing) (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร : รู้และเข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์ เครื่องมือ และช่องทางการทำตลาดออนไลน์ การทำแผนธุรกิจสินค้าออนไลน์ เทคนิคการทำตลาดสินค้าออนไลน์ ออกแบบและสื่อสารการตลาดสินค้าออนไลน์ การทำตลาดสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ชั้นนำ กฎหมายและข้อปฏิบัติในการทำตลาดออนไลน์ การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form Online อย่างมืออาชีพ (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร : ความสำคัญของข้อมูลและชนิดของแบบสอบถาม ลักษณะงานที่สามารถนำ Google Form ไปใช้ได้ การใช้งาน Google E-mail และ Google Drive คุณสมบัติของ Google Forms การสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน การสร้างคำถาม และการเลือกประเภทของคำถาม การปรับแต่งแบบสอบถาม (การย้ายตำแหน่งข้อคำถาม การแทรกรูปภาพและวิดีโอ การตั้งค่าที่จำเป็น และการเลือกใช้ธีมในรูปแบบต่างๆ) การสร้างแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อน การแบ่งหน้าหรือสร้างฟอร์มหลายหน้า การส่งแบบสอบถามไปยังผู้รับแบบออนไลน์ (Share) ในรูปแบบต่างๆ การสรุปผลข้อมูลด้วย Microsoft Excel และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ PivotTable และ PivotChart การใช้สถิติพื้นฐานที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน Workshop สร้างแบบฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์แบบต่างๆ ด้วย Google Form (แบบสำรวจแบบรายงานผล แบบสำรวจแบบมีเงื่อนไข ข้อสอบ Quiz พร้อมการตรวจข้อสอบ และการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ) เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มใหม่ (Create new form) องค์ประกอบและการตั้งค่าเริ่มต้น (Setting and More action) การเลือกแม่แบบ (Theme) รูปแบบคำถาม (Question Type) และการเพิ่มคำถาม (Add item) การแก้ไขแบบฟอร์ม และข้อคำถาม (Edit) การแบ่งส่วน (Section header) และการแยกหน้า (Page break) การแทรกรูปภาพ (Images) ลงในแบบฟอร์ม การแบ่งปัน (Share) แบบฟอร์มเพื่อการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์/Social media การดูข้อมูลป้อนกลับและสรุปผลข้อมูลด้วย Microsoft Excel การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ PivotTable และ PivotChart การปรับแต่งข้อมูล และใช้สถิติพื้นฐานที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูลและรายงานผลทางวิชาการ การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint (จำนวน 12 ชม.)เนื้อหาหลักสูตร : Presentation ที่ดี เป็นอย่างไร เทคนิคการนำเสนอ อย่างเป็นเรื่องราว (Use Structure Story) มารู้จักกับ Microsoft PowerPoint การสร้างงานนำเสนอใหม่ด้วย Microsoft PowerPoint หลักการและเทคนิค การออกแบบงานนำเสนอ เรียบง่าย ชัดเจน และทรงพลัง การวางแผนในการออกแบบ Presentation (Presentation Planning) การเปิด และการบันทึก งานนำเสนอ (Presentation) การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content) ว่าด้วยเรื่องของ Font มุมมองการทำงาน การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art การทำงานกับ Organization Chart การทำงานกับ Chart & Graph การออกแบบสไลด์ (Slide Design) และการทำ Theme ให้กับ PowerPoint การจัดการกับต้นแบบ(Slide Master) เพื่อจัดการกับสไลด์ในครั้งเดียวกัน การจัดทำ Theme เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบของสไลด์ การกำหนด Animation เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายเรื่องยากๆ ให้ง่ายขึ้น เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ การนำเสนอและเทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ Boardcast Slideshow เพื่อการนำเสนอผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ชมทั่วโลก การตั้งค่าเอกสารเพื่อการพิมพ์ และการพิมพ์ การตั้งค่า Projector และการใช้ Presenter View เพื่อการแสดงหน้าจอของผู้นำเสนอ และโปรเจคเตอร์ที่แตกต่างกัน การทดลองนำเสนอ และการตั้งค่าการนำเสนอ การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ Workshop