ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม การเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
University of innovation in agriculture, health and environment

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานสำหรับคนทุกวัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21
  2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
  3. บูรณาการงานบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม

อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนึกดี (Intergrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและบริหารหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริการวิชาการแบบครบวงจร
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ