ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้บริการทางวิชาการ สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต ทางการเกษตรและทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ที่แก้ไขปัญหาของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก
 3. บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันต่อความต้องการ เข้าถึงบริการได้ง่าย และขยายเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนกับภาคการผลิต
 4. อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ความเป็นไทย บริหารจัดการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การแสวงหารายได้

ค่านิยมองค์กร

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม

อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนึกดี (Intergrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้าง ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตร  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพ ทักษะสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยด้านการเรียนการสอน มีศักยภาพด้านการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและสังคม
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่ เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ  จัดกิจกรรมยกย่องคนดี
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ระดมทุน เพื่อการผลิตบัณฑิต และวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บูรณาการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชาติและปัญหาเร่งด่วน โดยกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการวิจัยให้เพียงพอ สร้างกลไกในการจัดหาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวิจัยให้ทันสมัย
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งด้านศักยภาพและจรรยาบรรณ  สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย เพิ่มนักวิจัยพี่เลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ [และการ] จดสิทธิบัตร  ยกระดับมาตรฐานการประชุมของวิทยาเขตและแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล และผลักดันให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับชาติ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบัน ภาคการผลิต ชุมชน และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร  โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึง มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการให้เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ  ปรับปรุงการจัดการโครงการพัฒนาวิชาการให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาเขต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเพื่อสร้างความรักองค์กร
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จในวิทยาเขต โดยเน้นการบริหารแบบมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกรักองค์กร ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  และรณรงค์การหารายได้เพิ่มจากทรัพย์สิน และผลงานขององค์กรเป็นหลัก ส่งเสริมการนำงานวิจัยเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้