หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 0 2942 8003-19

หมายเลขโทรศัพท์

หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์E-mail / social media

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ภายนอก 0 3434 1550-3, 0 2942 8003-19

• กองบริหารทั่วไป

ภายนอก 0 3434 1558
ภายใน 3163-65

- งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

ภายนอก 0 3435 2200
ภายใน 3904, 3256, 3973, 3112

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานคลังและพัสดุ
ภายนอก 0 3434 1559
ภายใน 3143, 3144, 3145, 3146, 3151, 3152, 3971, 3149
- งานอำนวยการ

ภายนอก 0 3434 1557
ภายใน 3129, 3131

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานยุทธศาสตร์เเละพัฒนาคุณภาพ

ภายนอก 0 3435 2751
ภายใน 3270-2, 3266, 3949

- งานบริหารทรัพยากรบุคคลเเละนิติการ

ภายใน 3164 - 65
นิติการ 3946

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• กองบริหารการศึกษา

ภายนอก 0 34341 5457, 06 1454 2505
โทรสาร 0 3435 1395

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานบริการการศึกษา

ภายนอก 06 1454 2505
ภายใน 0 3434 1545-6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานทะเบียนและประมวลผล

ภายนอก 0 3434 1545, 06 1454 2505
ภายใน 3261-3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

ภายนอก 0 3434 1545-6
ภายใน 3260-3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ภายนอก 0 3434 1548
โทรสาร 0 3434 1549


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- งานบริหารการวิจัย

ภายนอก 09 8269 9225
ภายใน 3650, 3653

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- งานบริการวิชาการ

ภายใน 3056, 3994

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

ภายนอก 0 3435 1397
ภายใน 3705-9

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- คลินิกเทคโนโลยี มก.กพส.

ภายนอก 08 3215 7219, 0 3434 1553-3
ภายใน 3122

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line : @291yfaqu
• กองบริการกลาง

ภายนอก 0 3435 3083
ภายใน 3020-25, 3927-3930
เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 0 3435 1151 ภายใน 3191

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายนอก 0 3435 2027, 0 3435 2028
ภายใน 3881, 3882, 3883

- งานอาคารสถานที่

ภายนอก 0 3435 1012
ภายใน 3233, 3019

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานยานพาหนะและภูมิทัศน์

ภายนอก 0 3435 1879
ภายใน 
หัวหน้างานงาน 3193 
บริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล3194 
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 3052-3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook : งานยานพาหนะและภูมิทัศน์
- งานรักษาความปลอดภัย

ภายนอก 034-351151
ภายใน 3191

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร (ATC)

ภายนอก 06 2361 7337

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• กองบริหารกิจการนิสิต

ภายนอก 0968096932
ภายใน 3275

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• กองบริหารทรัพย์สิน

ภายนอก 0 3435 1394, 0 3435 1572, 09 3240 0440

- ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สิน

ภายนอก 0 3435 1394, 0 3435 1572
ภายใน 3078

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานบริหารทรัพย์สินและจัดการพื้นที่

ภายนอก 0 3435 1394, 0 3435 1572
ภายใน 3032

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- งานหารายได้และสิทธิประโยชน์

ภายนอก 0 3435 1394, 0 3435 1572
ภายใน 3058

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม

ภายนอก 0 3435 5570
ภายใน 3991, 3089

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ภายนอก 0 3435 1611, 08 5589 1955
ภายใน 3067-9

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

ภายนอก 0 3435 1401, 0 3435 2332

© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus. All rights reserved