นิสิต มก.กพส. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น

LINE ALBUM TUA 240702 53 0

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งโตเกียว TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE (TUA) จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 คน โดย ดร.พิสุทธิ์ เขียวมณี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศวรา สิทธิโชค ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และเจ้าหน้าที่จากงานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านการเกษตร และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศให้กับนิสิตไทย – ญี่ปุ่น ในการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร โดยระหว่างดำเนินโครงการ นิสิตได้เรียนรู้จากการฟังบรรยายและปฏิบัติด้านเกษตร อาทิ การจัดการดิน การจัดการผลผลิตทางการเกษตร โรคพืช วิทยาศาสตร์กับสิ่งมีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิตในการนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้และการดำเนินชีวิตต่อไป