กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนด ISO 9001:2015"

 27 36 2

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนด ISO 9001:2015" โดยมี นาย อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ให้กับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพนักงาน จากบริษัทเอกชน รวมจำนวนทั้งหมด 29 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน เSO 9001:2015 เป็นหัวใจของระบบบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดเป็นระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้มุ่งน้นจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน และกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ โดยมี อาจารย์สุรพิพัฒน์ วรศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน ISO จากบริษัท แวลู แอดเดด คอนซัสติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน