การเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนและการเขียนข้อเสนอเพื่อยื่นขอทุนด้านการพัฒนาสังคม

noon2 6612 2

 

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานเปิดการ โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนและการเขียนข้อเสนอเพื่อยื่นขอทุนด้านการพัฒนาสังคม” โดยมี นาย เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้และวิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาจากหลายสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์