มก.กพส. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมสู่เมืองเกษตรและอาหารปลอดภัย

448737308 780459837602264 6186911340391732241 n

 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมสู่เมืองเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุม 3/2 ชั้น 3 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุกิจ ศรีบัวทอง ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย และพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมสู่งเมืองเกษตรและอาหารปลอดภัยในอนาคต โดยเป็นการลงนามร่วมกันจากหน่วยงานในเครือข่าย ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน