การเสวนา “สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ในการการประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2/2567”

448298804 875346311295548 7964246501820540197 n

 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา “สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ในการประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2/2567” ณ แสนปาล์ม คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน สมาชิกสภาคณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง “คาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตร ความรู้ ความเข้าใจ และประเด็นความท้าทาย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากนั้น เป็นการเสวนาความท้าทายของภาคการเกษตรในการสนับสนุนการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยวิทยากร 5 ท่าน
1) นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2) นายสุรศักดิ์ ชูสังข์ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
3) คุณนิโลบล กิจไกรลาศ บริษัท แปลน ครีเอชั่น จำกัด
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์ คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
5) ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ แก้วล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน ของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย