"ก้าวแรกสู่ความปลอดภัย" มก.กพส.มอบหมวกนิรภัยให้แก่นิสิต KU84

N13 0092 Medium

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม "ก้าวแรกสู่ความปลอดภัย" ภายใต้โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และได้จัดทำหมวกนิรภัยมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 KU84 เพื่อแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อนิสิตทุกคน และลดความสูญเสียต่อชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขณะใช้รถจักรยานยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนได้กล่าวถึงนโยบายด้านความปลอดภัย และ พันตำรวจเอก ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน ร่วมส่งมอบหมวกนิรภัยแก่ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมวิชาการ1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน