• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • กองบริหารการวิจัยฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

กองบริหารการวิจัยฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

 5 6 June 2024 04

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ "โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ" ให้กับอาจารย์ และนักวิจัย โดยมี รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้สามารถจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิซาการนานาชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แอนดริว วอร์นเนอร์, English Editor ซึ่งมีประสบการณ์ในการปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวารสาร มาตรฐานสากลมากกว่า 4,000 ผลงาน มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจันทิภาพุ่มจันทร์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้