มก.กพส.ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Iloilo State University of Fisheries Science and Technology (ISUFST) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

N13 9970 Medium

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Iloilo State University of Fisheries Science and Technology (ISUFST) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสัตว์น้ำ และศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมด้านประมง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสถานีวิจัยประมง กำแพงแสน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567