• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มก.กพส.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านบริการวิชาการ "การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ"

มก.กพส.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านบริการวิชาการ "การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ"

N13 9009 Small

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านบริการวิชาการ "การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ" เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศบริการวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและการแก้ไขปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา