รองอธิการบดีสำรวจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางลอดอุโมงค์

PPP01611

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าสำรวจ มาดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอุโมงค์ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทำให้นิสิตและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางอุโมงค์หน้าวิทยาเขตมอเกษตรกำแพงแสนไม่สามารถใช้ในการเดินทางเข้ามาในวิทยาเขตได้  โดยเบื้องต้น ได้ประสาน กองบริการกลาง ดำเนินการสูบน้ำออก เพื่อให้บุคคลภายนอกและนิสิต ได้ใช้สัญจรได้ตามปกติ