มก.กพส.จัดโครงการสัมมนาอาจารย์รายวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2

LINE ALBUM โครงการสมมนาวชาศาสตรแหงแผนดน 25 3

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์รายวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (01999111) ในรูปแบบใหม่ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 71 คน