กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรม "การยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 1200x800 13

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นทางทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566 และทีมงานวิทยากรจากงานส่งเสริมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ของท่านและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง และฝึกฝนทักษะในด้านทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทสามารถยกร่างคำขอรับความคุ้มครอง ให้มีจำนวนมากขึ้น นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่องานวิจัยของท่านและหน่วยงานที่สังกัดต่อไปในอนาคต  ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน