มก.กพส.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขออนุญาตผลิตอาหาร (อย.)"

N13 4015

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยกองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขออนุญาตผลิตอาหาร (อย.)" เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รบเกียรติจาก ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการขออนุญาตผลิตอาหาร ตลอดจนสามารถดำเนินการยื่นขออนุญาต อย. ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก