โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน

DSC 7972 2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งวิทยาเขตกำแพงแสนได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีภาวะผู้นำ ซึ่งวิทยาเขตกำแพงแสนให้ความสำคัญกับการพัฒนานิสิตเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง