• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ”

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ”

27 อาร์ดีไอ 28

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักวิจัย ให้มีความพร้อมและเป็นมืออาชีพสำหรับการนำเสนอผลงาน เรียนรู้เทคนิค วิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ แก่ อาจารย์ นักวิจัย และมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน