รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

NOON 12

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะนักเรียนประเภทต่างๆ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตเกษตรฯได้ส่งตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ได้แก่ นายสมภพ ผิวขาว นางสาววริศรา จงจามรีศีทอง และนายปรินทร เกื้อกูล ข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เกียรติบัตรสาธิตเกษตร