Wuhan Textile University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มก.กพส.

LINE ALBUM 2032024 240320 30

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Wuhan Textile University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Wuhan Textile University และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอีกด้วย