โครงการ “ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ” (ก.พ.ว. สัญจร)

N13 2294

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ” (ก.พ.ว. สัญจร) เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องเธียเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทราบถึง คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และมีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานในด้านต่างๆอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ปรึกษาเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการกับประธานแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน และเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ต่อไป