• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

 30 nontri game 49 55

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ในหัวข้อ วิทยาการใหม่กับการพัฒนาสุขภาพและสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (Innovative Tachnology for Health and High Performance) โดยมี รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ พวงจิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” บรรยายพิเศษ เรื่อง From Evaluation to Prevention : Innovations for Healthy Running and High Peak Performance โดย รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่นักกีฬาอาชีพ วิทยากรโดย อ.ดร. ชัชชัย เซ (เชเว ย็อง ช็อก) ผู้อำนวยการสถาบันเทควันโด แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย อ.เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการการ กีฬาวุ ฒิสภา อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์  (กิ๊ฟ) อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย  นายบัลลังก์ ทับทิมแดง (หยู) นักกีฬาเทควันโดชาย ทีมชาติไทยเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2022  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.กรกฎา นักคิ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา และแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถาบันอุดมศึกษา โดย ผศ.ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) workshop หัวข้อที่ 1 นวัตกรรมทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการกีฬา ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อที่ 2 การประยุกต์ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางการกีฬา อ.เอกวิทย์ แสวงผลวิทยากรอาวุโสสหพันธ์กรีฑาโลก (WA) อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ หัวข้อที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน ผศ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน