• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

18PR 24

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ โดยมี คณะผู้บริหาร คณบดี และเจ้าหน้าที่ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพที่ดี การสร้างความสามัคคี และการมีน้ำใจ ของนักกีฬาของนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีสถาบันเข้าร่วมจำนวน 109 สถาบัน

ศูนย์ประสานงานกีฬามาหาวิทยาลัยฯ จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานการอำนวยการความสะดวกแก่ผู้บริหาร นักกีฬา เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร สื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 ตลอดทั้ง 10 วัน  โดยมหาวิทยาลัยมีความพ้อมการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบข่าวสารการแข่งขันกีฬาฯ เพื่อนำมารายงานสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน