ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565

DSC04049

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารส่วนต่างๆ เข้าร่วมด้วย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2565 โดยผู้บริหารวิทยาเขต ทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของวิทยาเขต และในช่วงบ่ายคณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากส่วนงานภายในวิทยาเขต เป็นต้น

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ 

รูปภาพเพิ่มเติม: ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565