มก.กพส.จัดการประกวดนวัตกรรมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 (รอบตัดสิน)

1700191376989

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการประกวดนวัตกรรมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 (รอบตัดสิน) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมนำเสนอผลงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยจะมีการตัดสินและมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://kasets.art/DDVHHM