มก.กพส.การประชุมวิชาการนานาชาติ The ISSAAS International Scientific Congress and General Meeting 2023

LINE ALBUM ISSAAS 2023 ๒๓๑๑๑๔ 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The ISSAAS International Scientific Congress and General Meeting 2023  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย The International Society for Southeast Asian Agriculture Sciences (ISSAAS) ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้แทนจาก ISSAAS Thailand Chapter ในการนำเสนอ Plenary Speaker ในหัวข้อ “Integrated Management of Southeast Asian Agricultural Landscapes” ทั้งนี้ ในการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว มีผลงานจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมจำนวน 3 เรื่อง จัดขึ้น ณ โรงแรม Acacia Hotel กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์