มก.กพส. จัดงาน "Open House Open Mind of Kamphaeng Saen Campus 2023"

     DSC02892

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงาน Open House Open Mind of Kamphaeng Saen Campus 2023 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยปีนี้จัดงานขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ เยาวชน นักเรียน ผู้ปกครอง และสถานบันการศึกษาต่างๆ ได้รู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน คณะที่เข้าร่วมจัดงาน "Open House Open Mind of Kamphaeng Saen Campus 2023" ประกอบไปด้วย 9 คณะ ได้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสิ่งแวดล้อม 

        สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับจากโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงต่างๆ เข้าร่วมกว่า 524 โรงเรียน และมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกว่าจำนวน 3,652 คน และไฮไลท์ของงานในปีนี้มีกิจกรรมเสวนาจากศิษย์เก่า มาเล่าถึงประสบการณ์ช่วงกำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และบอกต่อถึงเทคนิคการหางานหลังเรียนจบ ประกอบด้วย 

  • พี่หมอไม้เอก สัตวแพทย์หล่อบอกต่อด้วย (นายสัตวแพทย์กานดิศ วรรณอรุณ)
  • พี่โปเต้ อดีตธิดาเกษตรและปัจจุบัน ผอ.โรงเรียน (นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุ)
  • พี่ปัตแป้ง HR บริษัท ซีพีแรม จำกัด (นางสาวพัชรา กัญญามานนท์)
  • พี่หมอโจม ดารา/นักแสดง (นายสัตวแพทย์ปวิน ชิณวงษ์) ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

น้องๆ นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ Website : https://sites.google.com/view/openhousekukps67/home 

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์