การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน

N13 8026

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการบริหารจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมประกวดการปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เรื่อง การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ ส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1และห้องประชุมวิชาการ 2 ศูนย์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อที่จะให้แต่ละส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการได้นำ
องค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร.

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sarum_k_live_ku_th/Ei6F5HVVYJFFj6Ke-hE-5vMBvFX_D7SpAlvLcOGGDkuImg?e=KrFeGV