ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมฯ

 PR25 12

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวจันทรา เปี่ยมคล้า กองบริหารทั่วไป นายศิลาพันธ์ มาตังครัตน์ กองบริหารทั่วไป นางสาวพรรณพนัช จันหา กองบริหารการศึกษา และนายธนาวุฒิ สุขหงส์ กองบริการกลาง ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เต็มความสามารถ และเป็นตัวอย่างให้แก่บุคลากรในของหน่วยงานต่อไป  ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 3​ อาคารชูชาติ กำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน