มก.กพส.จัดโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ. 2566

N13 5452

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ. 2566 "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" กิจกรรมประกอบไปด้วย การลงทะเบียนของผู้เกษียณอายุราชการ พิธีสักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กําภู ณ บริเวณสระพระพิรุณ กิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บริเวณซุ้ม ด้านหน้าห้องคอนเวนชั่น โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบโล่ และผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสนร่วมมอบของที่ระลึก ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักดิ์ ผู้แทนชมรม มก.อาวุโส กล่าวต้อนรับ ผู้เกษียณฯ เข้าสู่ชมรม มก.อาวุโส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก "สายสัมพันธ์ด้วยรักและผูกพัน" มอบดอกไม้ ชมวีดีทัศน์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566