• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการ Market Fair "เรารู้ คุณทำได้"

พิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการ Market Fair "เรารู้ คุณทำได้"

 

DSC02097

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดบูธนำเสนอนิทรรศการเชิงวิชาการและนวัตกรรม ร่วมพิธิเปิดงาน Market Fair "เรารู้ คุณทำได้" โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการ ภายใต้โครงการ WE CAN DO และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (MOU) ร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ศักยภาพ และโอกาสให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมี นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. สมาคมองค์กรคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน ซึ่งงาน Market Fair "เรารู้ คุณทำได้" ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในวันนี้ เป็นไปเพื่อการพัฒนาศักยภาพของทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันที่เน้นการพัฒนาในเเต่ละกลุ่ม ใน 3 รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอาชีพ เพื่อมุ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 2) การส่งเสริมการมีงานทำ โดยการต่อยอดและเสริมสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้มีความพร้อมในการทำงาน ทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการทำงานในสถานประกอบการ และ 3) การส่งเสริมการจ้างงานตามกฎหมาย ด้วยกลไกของสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะการทำงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ และความรู้ความสามารถสำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) ด้านวิชาการและนวัตกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรม และการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ “ทำอย่างไรให้คนพิการ มีงานทำอย่างยั่งยืน” “ทิศทางการจัดสิทธิ สวัสดิการสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” และ “การพัฒนาศักยภาพสตรีหรือสตรีพิการ” เป็นต้น 2) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลงานและฝีมือของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. กว่า 250 บูธ 3) เป็นต้น

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์