มก.กพส.ต้อนรับ คณะนิสิตและนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ Econ Buddy Trip จากศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์

N13 3793

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ คณะนิสิตและนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ Econ Buddy Trip จากศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้เข้าเยี่ยมชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และทำกิจกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน.