โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา" มก.กพส. ปี พ.ศ.2566

DSC01656

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา" มก.กพส. ปี พ.ศ.2566 และ นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่างรายงาน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 และ 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิที่ได้รับจากการขอรับความคุ้มครอง การยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ (สิทธิบัตร/อนุสิทธบัตร/สิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า) และสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ หัวหน้างานส่งเสริมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในห้วข้อต่างๆ

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มเติมความรู้การฝึกทักษะในการยกร่างคำขอรับความคุ้มรองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้
 
ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์  นักประชาสัมพันธ์