โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบเครื่องจักกลการเกษตรนานาชาติ

DSC01524

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบเครื่องจักกลการเกษตรนานาชาติ ตามที่ทางคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and Pacific : ESCAP) ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรยั่งยืน (Centre for Sustainable Agricultural Mechaniztion : CSAM) และองค์การวิจัยเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Agriculture and Food Research Organization : NARO, Japan) ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารวิจัยและบริการวิชาการ ในระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2566 สำหรับการจัดโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กให้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย จำนวนกว่า 15 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน ณ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์