โครงการเสวนาเพื่อการปรับชื่อและโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC01381

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัด "โครงการเสวนาเพื่อการปรับชื่อและโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" โดยในช่วงแรกของโครงการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก. กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์การกีฬา มก. และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "นโยบายและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุม SS2-302 อาคารนวตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และในรูปแบบ Online ผ่านทางหน้า Facebook page: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา Faculty of Sports Science Kasetsart University

โดยโครงการการเสวนาเพื่อการปรับชื่อและโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น “ทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น อาทิ ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ห้วข้อเรื่อง : มุมมองของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อเรื่อง : มุมมองของผู้บริหารสถาบันการศึกษา นายบุญชัย หล่อพิพัตน์ ประธานกรรมการบริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด หัวข้อเรื่อง : มุมมองของผู้บริหารกีฬาภาคเอกชน คุณสุพจน์ ลาภปรารถนา Senior Advisor to the President, Health Land Group และ อุปนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุขภาพไทย หัวข้อเรื่อง : มุมมองของภาคเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมต สุวรรณพรหม ผู้อํานวยการโครงการวิทยุเพื่อพัฒนาสังคม FM.90.5 และ AM.1269 ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงการเสวนานี้

 

ข่าวและภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์