• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนเมืองกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนเมืองกำแพงแสน

 29 038

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม จัด โครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนเมืองกำแพงแสน และโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม  2566 ณ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ได้แก่

 - “กิจกรรม Active Dance in School”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทียนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 - “กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ด้านกีฬา วัฒนธรรม และการศึกษา (Sport, Culture and Education Games Playing)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทียนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 - การแลกเปลี่ยนความรู้ ถามตอบ “เรื่อง การเพาะเห็ด สร้างอาชีพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

- การแลกเปลี่ยนความรู้ ถามตอบ “เรื่อง การเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืดอย่างยั่งยืน” โดย นายณัฐพงษ์ ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน  โดยมีผู้นำชุมชม ประชาชน ของตำบลสระสี่มุมและนักเรียน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก