มก.กพส. ต้อนรับคณะสัมมนาสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

DSC00994

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะสัมมนาสภานิสิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40 คน ซึ่งมีผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สิน อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กร และสภาผู้แทนนิสิต องคร์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์