• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มก.กพส.ให้การต้อนรับ Dr. Thorsten Clausing ที่ปรึกษาทูตด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และสิงคโปร์

มก.กพส.ให้การต้อนรับ Dr. Thorsten Clausing ที่ปรึกษาทูตด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และสิงคโปร์

LINE ALBUM เยอรมน 25082023 ๒๓๐๘๒๕ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ Dr. Thorsten Clausing ที่ปรึกษาทูตด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือ เพื่อหาความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการวิจัยในด้าน bioeconomy/biotechnology ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมกับสิ่งแวดล้อมและปกป้องจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมหารือในครั้งนี้ และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566.