มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2566 (สัญจร)

 25 26 07

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  จัดโครงการจัดการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2566 (สัญจร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 โดยวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ทีมงานสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ได้เข้าประชุมหารือ กับอาจารย์ นักวิจัย แนวทางการแก้ไข ในด้านปัญหาและอุปสรรค การขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมดูงานวิทยาเขตกำแพงแสน และสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2566 (สัญจร) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน เล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการทั้งทางด้านงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร จัดการฝึกอบรมทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเพื่อเกิดพัฒนาอย่างยั่งยืนในระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ จัดการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน