• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ และการบริหารงานโครงการพัฒนาวิชาการ ให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ และการบริหารงานโครงการพัฒนาวิชาการ ให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

 Research24 11

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 งานบริการวิชาการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2563”และเรื่อง “การบริหารงานโครงการพัฒนาวิชาการ” โดยมี อาจารย์ ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นประธานเปิดอบรม  นายอุกฤษฎ์มนูจันทรัถ ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เข้าใจข้อบังคับ“ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2563”และเรื่อง “การบริหารงานโครงการพัฒนาวิชาการ” ให้เป็นไปตามระเบียบโครงการพัฒนาวิชาการการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เปิดโอกาสให้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา สรุปแนวทางปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่อาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ในห้องประชุม และในระบบออนไลน์  โดยวิทยากร ในภาคเช้า นางอายนางศ์ แซ่ลี้ ผู้อํานวยการกองคลัง และนางสมพิศ ชยันโต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและนักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ วิทยากร  ในภาคบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม รักษาการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาววราภรณ์ ภายศรี หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการ สํานักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

View the embedded image gallery online at:
https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/news-all/kps-news/2680-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AF-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AA#sigProIdd6146cdd5c