อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

N13 0348

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 มอบรางวัลและเยี่ยมชมผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างยั่งยืน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ แสนปาล์ม คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน.

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 
https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sarum_k_live_ku_th/EiYcg7ssa0lFtinWujUKpw0BQgAzRBQl5dPBBes0qy0GTg?e=rtI9oG