อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดนครปฐม จัดประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570


18P 09

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 ระยะที่ 2 โดยมี นายสุธีร์ สธนสถาพร ผู้อำนวยการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับภาคเอกชน  ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่างๆในพื้นที่เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชนในพื้นที่ (Customer Need/Pain Point) สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 ให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการงานในพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม