พิธีเปิด "เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน" ประจำปี 2566

ปกN13 9878 copy 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีเปิด "เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน" ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ หน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เล่าถึงความเป็นมาและแนวคิดในการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จากนั้นจึงรวมเปิดงานและเยี่ยมชมบรรยากาศ สำหรับ "เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน" ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ได้จนถึงประมาณวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยคาดการณ์วันที่ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์จะบานเต็มที่ให้ช่วงวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 นี้.

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sarum_k_live_ku_th/ErIUD7Pwkv9FnRsTo09piq8Bx9xo_5rdgMCEB9Tu7eVD3Q?e=3ov1az