โครงการพัฒนาบุคลากร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 โดยมี ผอ.อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดย งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองบริหารทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตกำแพงแสน และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารงาน และมีการประสานความร่วมมือกัน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรจากส่วนงานภายในของวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งสิ้น 54 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ โรงแรมสเปนดิด แอดเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

รูปภาพเพิ่มเติม: https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/duangnapha_wa_live_ku_th/EqsP6lv8Or9MoooLRtiA3l4B3MZZK6wdzJYBd7x_MbK9vw?e=0GwGNj