รองอธิบดีกรมประมง เยี่ยมชม งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25

 3PR 02

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 รศ.นสพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และ นางนริสรา หนูสอน รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการประมง เกษตร ปศุสัตว์ และ บริการวิชาการชุมชน ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน