การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารส่วนต่างๆ เข้าร่วมด้วย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 โดยผู้บริหารวิทยาเขต ทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของวิทยาเขต และในช่วงบ่ายคณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมส่วนงานภายในวิทยาเขต เป็นต้น

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์