คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฟังบรรยายการรายงานผลการดำเนินการของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน ผลจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากภายนอก ผลการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคต เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมสรุปผลการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์